Tràmits Padró

Diferenciar l’Informe de Padró del Certificat de Padró

1r INFORME: (Document informatiu que s’expidix per a tràmits como: DNI, Targeta Sanitària, etc.)      INDIVIDUAL O COL·LECTIU

 INDIVIDUAL:

                         Per Seu Electrònica 
                                Amb certificat digital, podeu descarregar-lo de manera immediata en “carpeta ciutadana”.
                        Presencialment 
                                Heu de concertar cita prèvia telefònicament en l’OMAC (Telf: 965 95 59 10)  presenteu el DNI/NIE/PASSAPORT
                                  (Se vos lliura en el moment).
                                  Si no ho fa la persona interessada directament, heu d’omplir el model de “representant” (Model Representant)

 COL·LECTIU: 

                        Per Seu Electrònica
                                  Amb certificat digital:
                                                  Emplenar Instància general – (Instància General)
                                                  Signar el Model d’autorizació (Model Autorizació)
                                                  Còpia  dels DNI/NIE/PASSAPORT de tots els majors d’edat empadronats.
                                Es pot rebre per email o podeu recollir-lo ací presencialmente quan se vos avise.

                        Presencialment 
                                Heu de concertar cita prèvia telefònicament. (Telf: 965 95 59 10),
                                Presenteu el DNI/NIE/PASSAPORT,
                                Presenteu Model Autorizacions signat amb còpia dels documents de tots els majors de edat
                                  empadronats (Model Autorizació)  
                                 (Se vos fa en el moment).
                                Si no ho fa la persona interessada directament, heu d’omplir el model de “representant” (Model Representant)

2n CERTIFICAT: (Document acreditatiu, s’expedix per a tràmits com: Registre parelles de fet, sol·licitud renda mínima vital, tràmits estrangeria, etc.)
                          INDIVIDUAL, COL·LECTIVO o CONVIVÈNCIA

INDIVIDUAL: 
                        Per seu electrònica 
                                 Amb certificat digital mitjançant instància general. 
                         Presencialment
                                 Heu de concertar cita prèvia telefònicament en l’OMAC (Telf: 965 95 59 10),
                                 Presentar Instància general – (Instància General)
                                 Presentar DNI/NIE/PASSAPORT. 
                                Si no ho fa la persona interessada directament, heu d’omplir el model de “representant” (Model Representant)

 COL·LECTIU:
                      Per seu electrònica
                                Amb certificat digital mitjançant instància general – (Instància General),
                                Signatura del model d’autorizació (Model Autorizació)  
                                Còpia  dels DNI/NIE/PASSAPORT de tots els majors d’edat empadronats.
                                Es pot rebre per email o podeu recollir-lo ací presencialmente quan se vos avise.

                     Presencialment

                                Heu de concertar cita prèvia telefònicament en l’OMAC (Telf: 965 95 59 10)
                                Presentar instància general – (Instància General)
                                Presentar DNI/NIE/PASSAPORT,
                                Signatura del model d’autorizació (Model Autorizació)
                              Còpia  dels DNI/NIE/PASSAPORT de tots els majors d’edat empadronats. 
                                Si no ho fa la persona interessada directament, heu d’omplir el model de “representant” (Model Representant) 
                              Es pot rebre per email o podeu recollir-lo ací presencialmente quan se vos avise.

 CONVIVÈNCIA: 
                      Per seu electrònica
                               Amb certificat digital mitjançant model sol·licitud cumplimentada (Model Certificat Convivència)
                               Signatura del model d’autorizació (Model Autorizació)  
                               Còpia  dels DNI/NIE/PASSAPORT de tots els majors d’edat empadronats.
                               Es pot rebre per email o podeu recollir-lo ací presencialmente quan se vos avise.

                     Presencialment

                               Heu de concertar cita prèvia telefònicament (Telf: 965 95 59 10),
                               Presentar instància general – (Instància General) 
                               Presentar DNI/NIE/PASSAPORT,
                               Presentar signatura del model d’autorizació (Model Autorizació) 
                             Còpia  dels DNI/NIE/PASSAPORT de tots els majors d’edat empadronats
. 
                               Si no ho fa la persona interessada directament, heu d’omplir el model de “representant” (Model Representant)    
                             Es pot rebre per email o podeu recollir-lo ací presencialmente quan se vos avise

3r ALTES I MODIFICACIONS DEL PADRÓ: (Aquest tràmit sol es podrà realitzar presencialment)

                      Les altes i modificacions del padró se realitzaran:
                               Sol·licitant cita prèvia telefónicament (Telf: 965 95 59 10),
                               Heu d’aportar la documentació que s’indica en el model d’altes o modificacions (Model Altes o Modificacions Padró)
                               Heu d’omplir la Fulla d’alta i canvi d’empadronament (Fulla Alta i Canvi Empadronament)  
                               Si el tràmit està relacionat amb menors, tambié heu d’omplir l’annex menors (Annex Menors)