Ple extraordinari 20/12/2019

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components d’Ajuntament Ple per a celebrar la reunió de caràcter Extraordinari el dia 20 de desembre de 2019 a les 09:00 hores, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent ORDE DEL

» Llegir més

Ple 19/12/2019

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter

» Llegir més

Ple 28/11/2019

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d’aquesta Alcaldia i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar

» Llegir més

Ple 31/10/2019

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components d’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de caràcter

» Llegir més

Ple Extraordinari 21/10/2019

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Extraordinari el dia 21 d’octubre de 2019 a les 09.00 hores, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent ORDE DEL DIA

» Llegir més

Ple 26/09/2019

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de

» Llegir més

Ple Extraordinari i Urgent 06/08/2019

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components d’Ajuntament Ple per a celebrar la sessió extraordinària i urgent el dia 6 d’agost de 2019 a les 09:00 hores, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent ORDE DEL DIA

» Llegir més

Ple 25/07/2019

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia i consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de

» Llegir més

Convocatòria Ple Extraordinari i Urgent 28/06/19

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca els components de l’Ajuntament Ple per a fer-se sessió extraordinària i urgent el dia 28 de juny de 2019 a les 9:30 hores, a la Sala de Plens, d’acord amb el següent ORDE DEL

» Llegir més

Ple 15/06/2019

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA En exercici de les competències que la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, atribuïxen a esta Alcaldia, es convoca els components de l’AJUNTAMENT PLE per a

» Llegir més
1 2 3 4 6