Servici d’explotació del Bar Cafeteria i Cantina del Poliesportiu Municipal

Plec de Clàusules Administratives Particulars Plec de Prescripcions Tècniques Anunci licitació BOP Últim dia de presentació de proposicions 5 de febrer de 2018 MESA DE CONTRACTACIÓ: dilluns 12 de febrero de 2018, a les 10:30 hores. Acte d’obertura de pliques en La Sala d’Actes de l’Ajuntament Informació complementària: El justificant del pagament previ de la taxa administrativa corresponent (26,44 euros),

» Llegir més

Servici de Podologia en el Casal de la 3ª Edat

Plec de Clàusules Administratives Particulars Plec de Prescripcions Tècniques Anunci licitació BOP Últim dia de presentació de proposicions 28 de desembre de 2017 MESA DE CONTRACTACIÓ: dilluns 8 de gener, a les 10:30 hores. Acte d’obertura de pliques en La Sala d’Actes de l’Ajuntament Acta Mesa de Contractació Acord d’Adjudicació Data de formalització del contracte: 26 de febrer de 2018.

» Llegir més

Servici de Fisioteràpia en el Casal de la 3ª Edat

Plec de Clàusules Administratives Particulars Plec de Prescripcions Tècniques Anunci licitació BOP Últim dia de presentació de proposicions 28 de desembre de 2017 MESA DE CONTRACTACIÓ: dilluns 8 de gener, a les 10:30 hores. Acte d’obertura de pliques en La Sala d’Actes de l’Ajuntament Acta Mesa de Contractació Acord d’Adjudicació Data de formalització del contracte: 26 de febrer de 2018.

» Llegir més

Adquisició del subministrament per mitjà de rènting de dos vehicles per a la Policia Local

  Plec de Clàusules Administratives Particulars     Plec de Prescripcions Tècniques     Anunci licitació BOP   Últim dia de presentació de proposicions: 20 de desembre  de 2017 INFORMACIÓN COMPLEMENTÀRIA Per Resolució d’Alcaldia de data 14 de desembre de 2017, s’ha rectificat errors de fet advertits en el Plec de Condicions Administratives i en el Plec de Prescripcions Tècniques, consistent en: 1.-

» Llegir més

Construcció d´edifici per a Espai Jove

 Contractació de l´obra de “Construcció d´edifici per a Espai Jove”, aprovat per Junta de Govern Local de data 30 d´octubre de 2017. • Plec de Clàusules Administratives Particulars • Projecte Tècnic   Anunci de Licitació ► BOP ⇒ Últim dia de presentació de proposicions: 20 de novembre de 2017 MESA DE CONTRACTACIÓ: Dia 27 de novembre a les 10.30 h, acte d´obertura de

» Llegir més