Adquisició del subministrament per mitjà de rènting de dos vehicles per a la Policia Local

  Plec de Clàusules Administratives Particulars     Plec de Prescripcions Tècniques     Anunci licitació BOP   Últim dia de presentació de proposicions: 20 de desembre  de 2017 INFORMACIÓN COMPLEMENTÀRIA Per Resolució d’Alcaldia de data 14 de desembre de 2017, s’ha rectificat errors de fet advertits en el Plec de Condicions Administratives i en el Plec de Prescripcions Tècniques, consistent en: 1.-

» Llegir més