Construcció d´edifici per a Espai Jove

 Contractació de l´obra de “Construcció d´edifici per a Espai Jove”, aprovat per Junta de Govern Local de data 30 d´octubre de 2017. • Plec de Clàusules Administratives Particulars • Projecte Tècnic   Anunci de Licitació ► BOP ⇒ Últim dia de presentació de proposicions: 20 de novembre de 2017 MESA DE CONTRACTACIÓ: Dia 27 de novembre a les 10.30 h, acte d´obertura de

» Llegir més