Impresos Activitats

  AMBIENTALS ACA1 Sol·licitud d’informe urbanístic municipal previ a tramitació ACA2 Comunicació d’activitats innòcues ACA3 Declaració Responsable Ambiental ACA4 Sol·licitud de Llicència Ambiental per a activitats contemplades en l’Annex II de la Llei 6-2014 ACA5 Comunicació de posada en funcionament d’una instal·lació o activitat COMERCIALS ACC1 Declaració responsable establiments comercials ESPECTACLES ACE1 Declaració Responsable Art. 9 Llei 14-2010 ACE2 Comunicació

» Llegir més

Impresos Obres

OPME1: Obres Menors ordinàries (Declaració Responsable) OPME2: Obres Menors elements publicitaris menors (DR) OPME3: Obres Menors tanques (Llicència) OPME4: Obres Menors connexions (L) OPME4a: connexió elèctrica OPME4b: connexió de telecomunicacions OPME4c: connexió de gas natural OPME4d: connexió a la xarxa de clavegueram OPMA1: Obres Majors Edificació/Construcció (L/DR) OPMA2: Obres Majors Enderrocament (L) OPMA3: Obres Majors Elements Publicitaris Majors (L) OPO1:

» Llegir més

Procés d´escolarització extraordinari

Procés pel qual s´obté plaça escolar als col·legis del municipi, una volta iniciat el curs escolar. Sol·licitud Documentació a presentar amb la sol·licitud: – Fotocòpia del DNI/Passaport del pare, mare o tutor. – Fotocòpia del llibre de família, o DNI/Passaport, de l´alumne/a. – Justificació acreditativa del domicili (Certificat d´empadronament). – Acreditació d´haver estat escolaritzat al centre escolar del que arriba.

» Llegir més
1 2 3 4