Procés d´escolarització extraordinari

Procés pel qual s´obté plaça escolar als col·legis del municipi, una volta iniciat el curs escolar.
Sol·licitud
Documentació a presentar amb la sol·licitud:

– Fotocòpia del DNI/Passaport del pare, mare o tutor.
– Fotocòpia del llibre de família, o DNI/Passaport, de l´alumne/a.
– Justificació acreditativa del domicili (Certificat d´empadronament).
– Acreditació d´haver estat escolaritzat al centre escolar del que arriba.