Procés admissió alumnes educació infantil, primària, ESO i batxillerat per a curs 2021-2022

CSP

S’ha publicat la RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022.


RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022. (DOCV 30.03.2021 núm. 9051).

ACCÉS AL PROCEDIMENT

  1. D’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 3/2020, el procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, es tramitarà de manera electrònica.

En tant que el procediment d’admissió per al curs 2021-2022 es tramita íntegrament de manera electrònica, el format vàlid i oficial de tota la documentació serà únicament el que estiga disponible en l’espai habilitat per a l’admissió de l’alumnat en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

  1. Les persones sol·licitants que manquen de possibilitat d’accés a mitjans electrònics, hauran d’acudir al centre en el que sol·licite plaça com a primera opció, que serà habilitat com a punt d’atenció als usuaris.

Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d’atenció als usuaris.

  1. La direcció general de Centres Docents publicarà una resolució per la qual es dicten les instruccions necessàries respecte al procediment d’admissió en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria i Batxillerat, que es publicarà en el DOGV i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

La participació en el procés d’admissió es realitzarà d’acord amb el calendari establit:

EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA

des de les 9.00 h del 25 de maig a les 23.59 hores del 2 de juny

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT

des de les 9.00 h del 3 de juny a les 23.59 hores del 14 de juny

No es requerirà procés d’admissió en els supòsits particulars i excepcionals (art 3.1 Ordre 7/2016):

  1. El canvi de curs, cicle, etapa o nivell educatiu, dins del mateix centre fins a la finalització de l’educació bàsica, a excepció del canvi del primer al segon cicle de l’Educació Infantil en els centres privats on no estiga concertat el primer cicle d’aquests ensenyaments.
  2. L’accés, per primera vegada, a un centre que impartisca Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria quan es tracte d’alumnat procedent d’un centre que impartisca el segon cicle d’Educació Infantil o Educació Primària, respectivament, sempre que s’haja efectuat l’adscripció.
  3. L’accés, per primera vegada, a un centre d’Educació Infantil de segon cicle de l’alumnat que procedisca d’un centre adscrit de segon cicle d’Educació Infantil incomplet, així com de l’alumnat d’Educació Primària que accedisca a un altre centre d’Educació Primària procedent d’un centre adscrit incomplet.

La publicació de les vacants disponibles en cada centre es podrà consultar en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i en aquesta mateixa pàgina:

EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA el 24 de maig

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT el 2 de juny

___________________________________________________________

Per a més informació o dubtes sobre escolarització podeu consultar en:

  • INFORMACIÓ GENERAL

Unitat Administrativa d’Educació amb Ana Navarro

 965 95 59 10 extensió 412, en horari de 9.00 a 14.00 de dilluns a divendres

  • INFORMACIÓ SOBRE CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS FAMILIARS I DE L’ALUMNAT QUE AFECTEN ESCOLARITZACIÓ

Gabinet Psicopedagògic amb María Jesús González.

 965 95 59 10 extensió 415, en horari de 9.00 a 14.00 de dilluns a divendres

_______________________________________________________

NORMATIVA APLICABLE

Calendari d’admissió curs 2021-2022.- Educació infantil i primària, Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat.

RESOLUCÓ 29/03/2021 CALENDARI ADMISIÓ