Ple 28/06/2018

Actes

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca als components de l’Ajuntament Ple per a celebrar sessió de caràcter Ordinari el dia 28 de juny de 2018 a les 19:00 hores, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després a la mateixa hora, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2018/5 DE 31 DE MAIG.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA.

3. Propostes
3.1. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
3.1.1. Conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Mutxamel i l’Associació DAJLA Solidaris amb el Poble Sahrauí per al curs 2017/2018
3.1.2. Adhesió de l’Ajuntament de Mutxamel a la Declaració per l’Oci Educatiu “Ens reunim amb altres valors”.
3.1.3. Sol·licitud d’adscripció d’este ajuntament al Circuit Cultural Valencià.
3.1.4. Aprovació del Conveni de Col·laboració per a l’atorgament de subvenció a l’entitat esportiva SPORTING MUTXAMEL FUTBOL-SALA 2018

3.2. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)
3.2.1. Actualització tarifes per al curs 2018-2019 de l’escola infantil municipal de primer cicle “El Ravel”.

3.3. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.3.1. Reconeixement extrajudicial de crèdits número 2018/003
3.3.2. Modificació del PLA ECONÓMICO-FINANCIERO 2018-2019 als efectes del compliment de la Regla de Gasto amb motiu de la Liquidació de l’Exercici 2017.
3.3.3. Expedient número 2018/021 de modificació de crèdits al pressupost prorrogat de 2017 per crèdits extraordinaris.

3.4. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)
3.4.1. Aprovació del Pla d’Acció Local, de l’Agenda 21, per la Sostenibilitat de Mutxamel. Anualitats 2018-2019.

4. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL.
4.1. Declaració institucional sobre l’ampliació de Formació Professional a Mutxamel.

5. DESPATX EXTRAORDINARI.

6. PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, 25 de juny de 2018
L’ALCALDE

Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Video sessió