Ple 22/02/2018

Actes

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a la vista de la relació d’expedients conclusos que la Secretaria posa a disposició d’esta Alcaldia, es convoca els components de l’Ajuntament Ple per a fer-se sessió ordinària el dia 22 de febrer de 2018 a les 19:00hores, i si per qualsevol causa no poguera fer-se, tindrà lloc en segona convocatòria dos dies després a la mateixa hora, en la sala de plens, d’acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1. APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS PRECEDENTS NÚM. 2017/12, DE 14 DE DESEMBRE I NÚM. 2018/1, DE 25 DE GENER

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D’ALCALDIA

3. Propostes
3.1. ÀREA D’ALCALDIA (AALC)
3.1.1. Autorització i disposició del gasto i reconeixement de l’obligació corresponent al pagament de la factura de servicis extraordinaris de grua en festes de setembre de 2017.
3.1.2. Aprovació de la subvenció nominativa a la parròquia “El Salvador” amb motiu de les visites a la Torre Campanar.
3.1.3. Modificació de l’encàrrec de gestió de “Manteniment de zones verdes i arbratge del municipi i parc públic municipal”.

3.2. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
3.2.1. Aprovació de la subvenció nominativa a la Comissió de Festes de Moros i Cristians de Mutxamel any 2018.
3.2.2. Aprovació de la subvenció nominativa a la Junta Major de Confraries de Setmana Santa de l’any 2018.
3.2.3. Aprovació de la subvenció nominativa a la Comissió de Festes del Ravalet de l’any 2018.
3.2.4. Aprovació de la subvenció nominativa a la Comissió de Festes de Sant Pasqual any 2018.

3.3. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)
3.3.1. Adhesió a la Central de Contractació de l’Estat.

3.4. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.4.1. Informe Tresoreria-Intervenció sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions i del període mitjà de pagament a proveïdors durant el trimestre quart de 2017.
3.4.2. Expedient número 2018/007 de modificació de crèdits al pressupost prorrogat de 2017 per suplements de crèdit.
3.4.3. Expedient número 2018/010 de modificació de crèdits al pressupost prorrogat de 2017 per suplements de crèdit.
3.4.4. Expedient número 2018/009 de modificació de crèdits al pressupost prorrogat de 2017 per crèdits extraordinaris.

4. MOCIONS
4.1. Moció presentada pels grups municipals Guanyem i Compromís de Protecció del patrimoni etnològic de Mutxamel.
4.2. Moció presentada pels grups municipals PSOE, Guanyem, Compromís i UEM de sol·licitud de dimissió de Francisco Camps del Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat Valenciana.

5. DESPATX EXTRAORDINARI

6. PRECS I PREGUNTES

Mutxamel, 19 de febrer de 2018
L’ALCALDE

Firmat. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Video sessió