Periodes de pagament voluntari

PERIODE 1: Del 1 de març de 2019 al 6 de maig de 2019 inclosos.
– Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
– Recollida de resídus sólids i clavegeram (1º semestre any).
– Taxes anuales de: Guals, Entrada de Vehícles, Carrega-Descarrega.

PERIODE 2: Del 25 de juliol de 2019 al 4 d´octubre de 2019 inclosos.
– IBI Urbana.
– IBI Rústica.
– Impost sobre Activitats Econòmiques.
– Recollida de resídus sòlids y clavegueram extrarradio (2n semestre any).
– Exaccions que no s´han posat al cobrament en el Període I, per circunstàncies justificades.
Els ingressos amunt indicats es faran efectius mitjançant rebut emés per SUMA-Gestión Tributaria.