Mini horts

L´agricultura urbana contribuix a reduir la pol·lució i millorar la qualitat de l´aire. A més, exercixen un paper important en la millora de la qualitat paisatgística del municipi, transformant espais degradats en espais productius i recreatius.

En l´actualitat, Mutxamel compta amb un àrea d´horts urbans en els Jardins del Palau de Penyaserrada, conoguts com els Minihorts.

Les persones que estiguen interessades en l’adjudicació d’una parcel·la hauran de complir els següents requisits:
Estar empadronats en el municipi de Mutxamel amb una antiguitat d’un any.
Estar al corrent en el pagament de les seues obligacions tributaries amb l’Ajuntament.
No estar en possessió, el sol·licitant o el seu cònjuge, d’altra parcel·la compresa en els mini horts sostenibles.
Estar jubilat o en situació d’atur.
La documentació a presentar pels interessats serà la següent:

Sol·licitud davant el Registre General de l’Ajuntament.
Fotocòpia autenticada del D.N.I. o document que legalment el substituïa.
Una fotografia recent mida carnet.
Qualsevol document que acredite la seua situació de jubilació o d’atur.
Tancat el termini de presentació d´instàncies. En aquesta web s´informarà de següents obertures del procés.