EXPEDICIÓ D’INFORMES / CERTIFICATS DEL PADRO MUNICIPAL HABITANTS

L’RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, regula en els seus art. 7 a 16 una moratòria del deute hipotecari per a l’adquisició de l’habitatge habitual, dels qui pateixen extraordinàries dificultats per a atendre el seu pagament com a conseqüència de la crisi del COVID-19.

Entre la documentació necessària per a acreditar davant l’entitat bancària, s’inclou el certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades en l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.

I seguint instruccions de la Comissió Permanent del Consell d’Empadronament, en sessió de 31 de març de 2020 i ateses les excepcionals circumstàncies creades per la declaració de l’estat d’alarma, per a l’expedició dels informes i/o certificats d’empadronament, es podrà facilitar la documentació pertinent per part dels interessats, a través de les següents vies:

 Seu Electrònica. Es requereix signatura digital
 Via telefònica i posterior recollida en les Oficines Municipals, prèvia presentació dels documents d’identitat originals (DNI, Targeta de Residència, Passaport, permís de conduir espanyol i/o llibre de família per a menors de 14 anys) del sol·licitant o els sol·licitants. Tlf. 965955910
 Via correu electrònic. padron@mutxamel.org

Escrit signat pel sol·licitant indicant les dades personals i el domicili d’empadronament, així com autorització de totes les persones majors d’edat empadronades en el domicili.
El sol·licitant haurà d’adjuntar fotografia dels DNI originals, (no serveix fotografiar documents fotocopiats), o còpia comprimida amb contrasenya que després s’enviarà en correu a part de l’o els sol·licitants i se li remetrà pel mateix mitjà.