Declaració d’activitats i béns

De conformitat amb el que es disposa en la disposició transitòria única del Decret
191/2010, de 19 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les declaracions d’activitats
i de béns dels membres de les corporacions locals de la Comunitat
Valenciana, es publiquen les declaracions d’activitats i de béns adaptades al
que es disposa en l’article 1 del citat Decret, que han presentat en la Secretaria.

DECLARACIONS D’ACTIVITATS I DE BÉNS MEMBRES CORPORACIÓ (pdf)