Inmaculada Mora Más

mora

Regidora GUANYEM
inmaculadamora@mutxamel.org

COMISSIONS MUNICIPALS A LES QUE PERTENEIX
Comissions Informatives
Area de Alcaldia
Area Financera i Pressupuestària
Comisió Especial de Comptes