Convocatòria i bases ajudes per a l’adquisició de material escolar per a alumnes d’Educació Infantil i Secundària, curs 2018-2019

Per Decret d’Alcaldia núm. ASGE/2018/1841 amb data 28 de desembre de 2018 s’ha dictat la resolució per la qual s’aprova la relació de beneficiaris i no beneficiaris de les ajudes per a l’adquisició de material escolar per a alumnes d’educació infantil i secundària per al curs 2018-2019, d’acord amb el que s’estableix en les bases que regeixen la present convocatòria.

Contra acord d’aprovació de la relació de beneficiaris i no beneficiaris, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament RECURS DE REPOSICIÓ, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà al de la present publicació davant el mateix òrgan que va adoptar aquest acord, o interposar directament RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de la present publicació, davant el Jutjat contenciós administratiu d’Alacant (de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; així com en la Llei Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa de 13 de juliol de 1998), i sense perjudici, que puga exercitar qualsevol altre que crega convenient.
Per a més informació podrà accedir a la web corporativa www.mutxamel.org, així com en la Regidoria d’Educació.

Resolució (pdf)

Per Decret núm ASPE / 2018/1230 de data 5 de setembre de 2018 s’han aprovat les bases específiques de la convocatòria de beques per a l’adquisició de material escolar per a alumnes d’educació infantil i secundària per al curs 2018-2019 .

Les bases de la convocatòria poden ser consultades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Mutxamel, al web corporatiu www.mutxamel.org, així com en la Unitat d’Educació.

Bases (pdf)

En el Butlletí Oficial de la Província número 181 de data 20 de setembre de 2018 s’ha publicat l’edicte de la convocatòria de beques per a l’adquisició de material escolar per a alumnes d’educació infantil i secundària per al curs de 2018-2019.

El termini de presentació de sol·licituds és del 21 de setembre al dia 4 d’octubre de 2018, ambdós inclosos.

Documentació:

Autorització Renta 2017 (pdf)

sol·licitud (pdf)

Fitxa Tercers (pdf)

Subsanació de deficiències:
Acabat el termini de presentació de les sol·licituds d’ajudes de material escolar per a alumnes d’Educació Infantil i Secundària per al curs 2018-2019, i d’acord amb el que es disposa en l’article 8,2 i 8,3 de les Bases que regulen aquesta convocatòria, es procedeix a publicar el llistat de sol·licituds, a fi d’esmenar errors o aportar documentació necessària.

En compliment amb l’article 68,1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les persones interessades disposaran d’un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà hàbil a la data d’exposició pública en el tauler d’anuncis per a esmenar defectes o presentar la documentació necessària. En cas d’incompliment, es tindrà per desistit en la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l’article 21.
El que es fa públic per a general coneixement.

Edicte subsanació (pdf)