Convocatòria d’ajudes destinades als centres escolars públics per a l’adquisició de material didàctic complementari i material coopera-tiu de l’aula, curs 2020-2021

imagen ajudes

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 22 d’octubre de 2020, va aprovar la convocatòria d’ajudes destinades als centres escolars públics per a l’adquisició de material didàctic complementari i material cooperatiu de l’aula per al curs 2020-2021.

El termini de sol·licituds serà de 15 dies a comptar des de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el BOP d’Alacant. Quan l’últim dia de presentació siga inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.