Reglaments

  R. Pla local de cremes R. Arxiu municipal R. Biblioteques R. Funcionament dels equipaments socioculturals municipals R. d’organització i funcionament del consell municipal d’igualtat i de la dona R. bàsic d’ús de les instal.lacions esportives municipales R. participació ciutadana R. Consell Municipal d’igualtat i de la dona R. de funcionament consells sectorials de participació (Aprobació Inicial)

» Llegir més

Ordenances Fiscals

  O.F. Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques O.F. Reguladora de contribucions especials O.F. Reguladora de la taxa de clavegueram O.F. Reguladora de la taxa per retirada de vehícles de la vía pública i el seu depòsit O.F. Reguladora de la taxa per ocupació d’instal.lacions de mercat O.F. Reguladora de la taxa por la utilizació de columnes, cartells i altres instal.lacions per

» Llegir més

Ordenances Municipals

  O.M. Tinença animals potencialment perillosos O.M. Tinença i protección animals O.M. Prevenció de la contaminació acústica (protecció contra sorolls i vibracions) O.M. Aplicable para les definicions de la qualitat i característiques dels materials a utilitzar en les obres de urbanizació O.M. Neteja urbana O.M. Reguladora del cànon d’urbanització O.M. Servici de Cementeri Municipal O.M. Instalació de cartells-tanques publicitàries O.M. Subvencions

» Llegir més