Pressupost 2020

Pressupost

   Aprovat en sessió del Ple del 20 de desembre de 2019.  Publicació inicial en el BOP del dia 26 de desembre de 2019.  En exposició pública fins al 20 de gener de 2020.  Publicat definitivament en el BOP el 27 de gener de 2017.

» Llegir més

Liquidació pressupost

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018   Liquidació Resum per Capítols   Liquidació Pressupost d´Ingressos   Liquidació Pressupost de Gastos   Resultat pressupostari   Romanent de Tresoreria   Informe d´Intervenció   Decret d´Aprovació   Certificat Acord Ple   LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2017   Liquidació Resum per Capítols   Liquidació Pressupost d´Ingressos   Liquidació Pressupost de Gastos   Resultat pressupostari   Romanent de Tresoreria   Informe d´Intervenció   Decret d´Aprovació   Certificat Acord Ple   LIQUIDACIÓ

» Llegir més

Periodes de pagament voluntari

PERIODE 1: Del 05/03/2020 al 15/06/2020 inclosos. – Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. – Recollida de resídus sólids i clavegeram (1º semestre any). – Taxes anuales de: Guals, Entrada de Vehícles, Carrega-Descarrega. PERIODE 2: Del 17/08/2020 al 06/11/2020 inclosos. – IBI Urbana. – IBI Rústica. – Impost sobre Activitats Econòmiques. – Recollida de resídus sòlids y clavegueram extrarradio (2n

» Llegir més

Contractes menors

Exercici 2020 Trimestre 1 (pdf) Trimestre 2 (pdf) Trimestre 3 (pdf) Exercici 2019 Trimestre 4 (pdf) Trimestre 3 (pdf) Trimestre 2 (pdf) Trimestre 1 (pdf) Exercici 2018 Trimestre 4 (pdf) Trimestre 3 (pdf) Trimestre 2 (pdf) Trimestre 1 (pdf) Exercici 2017 Trimestre 4 (pdf) Trimestre 3 (pdf) Trimestre 2 (pdf) Trimestre 1 (pdf)  

» Llegir més

Compte general

 2017    Balanç   Compte de Resultats   Liquidació de l´exercici   Resultat pressupostari   Memòria   Romanent de Tresoreria   Expedient Administratiu 2016   Balanç   Compte de Resultats   Liquidació de l´exercici   Resultat pressupostari   Memòria   Romanent de Tresoreria   Expedient Administratiu  2015   Balanç   Compte de Resultats   Liquidació de l´exercici   Resultat pressupostari   Memòria   Romanent de Tresoreria   Expedient Administratiu     2014   Balanç   Compte de Resultats   Liquidació de l´exercici   Resultat pressupostari   Memòria

» Llegir més
1 2