Servici d’explotació del Bar Cafeteria i Cantina del Poliesportiu Municipal

Plec de Clàusules Administratives Particulars Plec de Prescripcions Tècniques Anunci licitació BOP Últim dia de presentació de proposicions 5 de febrer de 2018 MESA DE CONTRACTACIÓ: dilluns 12 de febrero de 2018, a les 10:30 hores. Acte d’obertura de pliques en La Sala d’Actes de l’Ajuntament Informació complementària: El justificant del pagament previ de la taxa administrativa corresponent (26,44 euros),

» Llegir més

Adquisició del subministrament per mitjà de rènting de dos vehicles per a la Policia Local

  Plec de Clàusules Administratives Particulars     Plec de Prescripcions Tècniques     Anunci licitació BOP   Últim dia de presentació de proposicions: 20 de desembre  de 2017 INFORMACIÓN COMPLEMENTÀRIA Per Resolució d’Alcaldia de data 14 de desembre de 2017, s’ha rectificat errors de fet advertits en el Plec de Condicions Administratives i en el Plec de Prescripcions Tècniques, consistent en: 1.-

» Llegir més

Construcció d´edifici per a Espai Jove

 Contractació de l´obra de “Construcció d´edifici per a Espai Jove”, aprovat per Junta de Govern Local de data 30 d´octubre de 2017. • Plec de Clàusules Administratives Particulars • Projecte Tècnic   Anunci de Licitació ► BOP ⇒ Últim dia de presentació de proposicions: 20 de novembre de 2017 MESA DE CONTRACTACIÓ: Dia 27 de novembre a les 10.30 h, acte d´obertura de

» Llegir més