Adquisició del subministrament per mitjà de rènting de dos vehicles per a la Policia Local

  Plec de Clàusules Administratives Particulars     Plec de Prescripcions Tècniques     Anunci licitació BOP   Últim dia de presentació de proposicions: 20 de desembre  de 2017 INFORMACIÓN COMPLEMENTÀRIA Per Resolució d’Alcaldia de data 14 de desembre de 2017, s’ha rectificat errors de fet advertits en el Plec de Condicions Administratives i en el Plec de Prescripcions Tècniques, consistent en: 1.-

» Llegir més

Construcció d´edifici per a Espai Jove

 Contractació de l´obra de “Construcció d´edifici per a Espai Jove”, aprovat per Junta de Govern Local de data 30 d´octubre de 2017. • Plec de Clàusules Administratives Particulars • Projecte Tècnic   Anunci de Licitació ► BOP ⇒ Últim dia de presentació de proposicions: 20 de novembre de 2017 MESA DE CONTRACTACIÓ: Dia 27 de novembre a les 10.30 h, acte d´obertura de

» Llegir més

Compte general

2016   Balanç   Compte de Resultats   Liquidació de l´exercici   Resultat pressupostari   Memòria   Romanent de Tresoreria   Expedient Administratiu  2015   Balanç   Compte de Resultats   Liquidació de l´exercici   Resultat pressupostari   Memòria   Romanent de Tresoreria   Expedient Administratiu     2014   Balanç   Compte de Resultats   Liquidació de l´exercici   Resultat pressupostari   Memòria   Romanent de Tresoreria   Expedient Administratiu 2013   Balanç   Compte de Resultats   Liquidació de l´exercici   Resultat pressupostari   Memòria

» Llegir més

Liquidació pressupost

 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2016   Liquidacio Resum per Capítols   Liquidació Pressupost d´Ingressos   Liquidació Pressupost de Gastos   Resultat pressupostari   Romanent de Tresoreria   Informe d´Intervenció   Decret d´Aprovació   Certificat Acord Ple    LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2015   Liquidació Resum per Capítols   Liquidació Pressupost d´Ingressos   Liquidació Pressupost de Gastos   Resultat pressupostari   Romanent de Tresoreria   Informe d´Intervenció   Decret d´aprovació   Certificat Acord Ple   LIQUIDACIÓ

» Llegir més

Pressupost 2017

   Aprovat en sessió del Ple del 23 de desembre de 2016.  Publicació inicial en el BOP del dia 29 de desembre de 2016.  En exposició pública fins al 20 de gener de 2017.  Publicat definitivament en el BOP el 06 de febrer de 2017.

» Llegir més

Pressupost 2016

  Aprovat en sessió plenària el 4 de desembre de 2015 Publicació inicial en el Butlletí Oficial de la Província del 9 de desembre de 2015 En exposició pública fins al 28 de desembre de 2015 Publicat definitivament en el Butlletí Oficial de la Província el 31 de desembre de 2015

» Llegir més