Procés d´escolarització extraordinari

Procés pel qual s´obté plaça escolar als col·legis del municipi, una volta iniciat el curs escolar. Sol·licitud Documentació a presentar amb la sol·licitud: – Fotocòpia del DNI/Passaport del pare, mare o tutor. – Fotocòpia del llibre de família, o DNI/Passaport, de l´alumne/a. – Justificació acreditativa del domicili (Certificat d´empadronament). – Acreditació d´haver estat escolaritzat al centre escolar del que arriba.

» Llegir més
1 2 3 4