Ple extraordinari 21/01/2019

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

D’acord amb les atribucions que em conferix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components de L’AJUNTAMENT PLE per a celebrar sessió de caràcter Extraordinari amb urgència el dia 21 de gener de 2019 a les 10:30horas, en el Saló de Plens, d’acord amb el següent

ORDE DEL DIA

1. RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

2. EXPEDIENT NÚMERO 2019/001 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AL PRESSUPOST PRORROGAT DE 2017 PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS.

Mutxamel, 18 de gener de 2019
L’ALCALDE

Fdo. Sebastián Cañadas Gallardo

Acta (pdf)

Vídeo sessió

Please follow and like us: