Altes o modificacions en Padró Municipal

DOCUMENTACIÓ:

1. DOCUMENT QUE ACREDITE LA IDENTITAT DE LES PERSONES INSCRITES:

A – ESPANYOLS: DNI (OBLIGATORI PER A MAJORS DE 14 ANYS), CARNET DE CONDUIR O PASSAPORT EN VIGOR.

B- ESTRANGERS EXTRACOMUNITARIS: PASSAPORT O TARGETA DE      RESIDENT EN VIGOR.

C- ESTRANGERS COMUNITARIS: PASSAPORT EN VIGOR O DOCUMENT    ACREDITATIU DE LA IDENTITAT, EXPEDIT PER LES AUTORITATS DEL PAÍS DE PROCEDÈNCIA O NIE.

D- LLIBRE DE FAMÍLIA PER A MENORS DE 14 ANYS O, EN EL SEU DEFECTE, CERTIFICAT DE NAIXEMENT.

Per a empadronar menors fora del domicili familiar, es necessita l’autorització d’ambdós pares/tutors.

En cas de separació dels cònjuges, ha de presentar-se la sentència ferma sobre la custòdia o declaració responsable.

 

2. EMPADRONAMENTS EN VIVENDA DE LA VOSTRA PROPIETAT:

– CÒPIA DE L’ESCRIPTURA O REBUT D’IBI O LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ A NOM DEL PROPIETARI.

– FACTURA DE LLUM O AIGUA RECENT A NOM DEL PROPIETARI.

 

3. EMPADRONAMENTS EN VIVENDES DE LLOGUER.

– CONTRACTE D’ARRENDAMENT EN VIGOR A NOM DE LA PERSONA INTERESSADA. SI EL CONTRACTE HA FINALITZAT I ES TROBA PRORROGAT, S’HA DE JUSTIFICAR LA PRÒRROGA O PORTAR L’ÚLTIM REBUT DE LLOGUER, AMB LA FOTOCÒPIA DEL DNI I REBUT DEL PROPIETARI.

– FACTURA DE LLUM O AIGUA A NOM DE L’ARRENDADOR.

 

4. SI NO SOU PROPIETARIS NI ARRENDATARIS, A MÉS A MÉS S’HA D’APORTAR L’AUTORITZACIÓ FIRMADA PEL PROPIETARI DE LA VIVENDA I FOTOCÒPIA DEL DNI, MÉS LA DOCUMENTACIÓ DEL PUNT 2.

 

5. SI LA PROPIETAT ÉS D’UNA MERCANTIL, S’HA D’APORTAR: FOTOCÒPIA DEL DNI DEL REPRESENTANT I PODER DE REPRESENTACIÓ EN LA MATEIXA, AIXÍ COM LA DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA PER A PROPIETARIS DE VIVENDA EN EL PUNT 2.

FORMA DE PRESENTACIÓ: Presencial per la persona interessada o per representant DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ

 

Impresos del tràmit